Jämnställdhet- och likabehandlingsplan

Inledning
Jämställdhetslagen och idrottslagen finns till grund för jämställdhets- och likabehandlingsplanen. Syftet med jämställdhetslagen är att förebygga diskriminering på grund av kön och främja jämställdheten mellan kvinnor och män, medan syftet med idrottslagen är att öka jämställdheten inom idrott, samt framhäva vikten av jämställdhet, likabehandling och kulturell mångfald.

OK Trians jämställdhet- och likabehandlingsplan ska främja jämställdhet, likabehandling och kulturell mångfald i verksamheten, samt motverka diskriminering, kränkning, trakasserier och mobbning inom föreningen och dess verksamhet.

Syfte och mål

Föreningen arbetar för en trygg och trivsam verksamhet för alla föreningsmedlemmar i alla åldrar. Alla bör respekteras jämlikt och rättvist oberoende kön, etnicitet, religion, sexuell läggning, ålder och hälsa. Alla föreningsmedlemmar ska känna sig trygga i föreningen, kunna delta i verksamheten tryggt och utöva orientering, samt utvecklas i en trygg och tolerant föreningsmiljö.

Konkret förverkligande

Jämställdhets- och likabehandlingsplanen är en del av föreningens verksamhetsplan och publiceras i samband med den synligt på förenings hemsida. Gruppernas ledare ansvarar för att introducera planen åt gruppernas medlemmar så att de är medvetna om den och förstår innebörden. Introduktionen ska göras minst en gång om året, helst i samband med att man gör upp gemensamma spelregler för gruppen.

Jämställdhetsmätare och utvärdering

Föreningens jämställdhets- och likabehandlingsplan träder i kraft genast och bygger på en 3-årsplan. Under 3-årsplanen som ska planen ses över regelbundet och justeras, samt uppdateras vid behov. Utvärderingen sker årligen under ledning av styrelsen.

Ansvar

Föreningens styrelse har det största ansvaret för att föreningens jämställdhets- och likabehandlingsplan publiceras och att den informationen når föreningsmedlemmarna. Styrelsen har även det största ansvaret att se till att jämställdhets- och likabehandlingsplanen uppföljs, samt vidtar behövliga åtgärder ifall planen inte följs eller någon form av diskriminering, kränkning eller mobbning förekommer.

Jämnställdhet- och likabehandlingsplan i pdf-format
Föreningens verksamhetsplan