Föreningens stadgar

FÖRENINGENS STADGAR
Ladda ner i pdf-format.

1. Föreningens namn och hemort

Föreningens namn är Orienteringsklubben Trian r.f.och dess hemort är Borgå. Föreningens verksamhetsområde är medlemsföreningarnas verksamhetsområde i landskapet Nyland.

2. Syfte och verksamhetsformer

Föreningens syfte är att främja utövandet av orienteringssporten och att öka samarbetet mellan medlemsföreningarna på sitt verksamhetsområde. Målsättningen är att skapa förutsättningar för en högklassig elit-, tävlings-, ungdoms- och motionsorientering inom verksamhetsområdet.

Föreningen fullföljer sitt syfte genom att erbjuda tävlingsverksamhet, träningsverksamhet, ungdomsverksamhet, motionsverksamhet, utbildning för tränare och funktionärer samt övrig likartad verksamhet som främjar föreningens syfte.

Föreningen ansluter sig som medlem till Suomen suunnistusliitto r.y. och Finlands svenska orienteringsförbund rf och samarbetar med dem.

För att stöda verksamheten kan föreningen samla in medlemsavgifter, arrangera tävlingar, utöva publikationsverksamhet och ingå sponsoravtal. Föreningen kan ytterligare mottaga understöd, donationer och testamenten samt efter att ha erhållit vederbörligt tillstånd, anordna penninginsamlingar och lotterier, bilda och förvalta kassor och fonder, förvärva och besitta för sin verksamhet nödvändiga fastigheter samt bedriva kiosk- och annan affärsverksamhet. 

3. Medlemmarna

Såsom föreningens ordinarie medlem kan godkännas en nyländsk förening som är medlem i Finlands svenska orienteringsförbund rf och som antar föreningens syfte. Föreningens ordinarie medlem kallas i dessa stadgar för medlemsförening. Såsom understödande medlem kan godkännas en privatperson eller en sammanslutning med rättshandlingsförmåga som vill stöda föreningens syfte och verksamhet. Ordinarie medlemmar och understödande medlemmar godkänns av föreningens styrelse på ansökan. Till hedersordförande eller hedersmedlem kan föreningsmötet på framställning av styrelsen kalla en person som avsevärt har främjat och stött föreningens verksamhet.

4. Utträde och uteslutning av en medlem ur föreningen

En medlem har rätt att utträda ur föreningen genom att skriftligen anmäla detta till föreningens styrelse eller dess ordförande eller genom att vid föreningens möte anmäla om utträde för anteckning i protokollet. Styrelsen kan utesluta en medlem ur föreningen om medlemmen inte har betalat sin förfallna medlemsavgift eller om medlemmen annars har underlåtit att fullgöra de förpliktelser som denne genom sitt inträde i föreningen har åtagit sig eller om medlemmen genom sitt beteende inom eller utom föreningen avsevärt har skadat denna eller om medlemmen inte längre uppfyller de villkor för medlemskap som nämns i lag eller i föreningens stadgar.

En medlemsförenings personmedlem som representerar föreningen förutsätts utöva idrotten i enlighet med gällande tävlingsregler och på etiskt och moraliskt godtagbara grunder. För verksamhet som strider mot idrottens etiska principer följer av grenförbundet förordnat straff i enlighet med förbundets regler och tävlingsdirektiv, dock högst två års verksamhetsförbud. Föreningens styrelse beslutar också om övriga disciplinära åtgärder och straff till en medlemsförenings medlem, varvid ifrågavarande grens nationella förbunds bestämmelser efterföljs.

5. Anslutnings- och medlemsavgifterna

Höstmötet beslutar om storleken på den anslutningsavgift och årliga medlemsavgift som uppbärs av de ordinarie medlemmarna och de understödande medlemmarna var för sig. Hedersordföranden och hedersmedlemmarna betalar inte medlemsavgifter.

6. Styrelsen

Föreningens angelägenheter sköts av styrelsen till vilken hör en ordförande och 5 – 8 ordinarie medlemmar jämte personliga suppleanter som alla utses vid höstmötet. Samma person kan vara ordförande eller medlem av styrelsen högst sex (6) år i följd. Ordförande och medlemmar väljs på två (2) år.  Första gången väljs hälften av medlemmarna för ett (1) år, varvid lotten avgör vilka dess är. Styrelsen väljer inom sig en vice ordförande samt utser inom eller utom sig en sekreterare, en kassör och andra nödvändiga funktionärer. Styrelsen sammanträder när ordföranden, eller om denne har förhinder vice ordföranden, anser det nödvändigt eller minst hälften av styrelsemedlemmarna så kräver. Styrelsen är beslutför när minst hälften av dess medlemmar, ordföranden eller vice ordföranden medräknade, är närvarande. Omröstningarna avgörs med absolut majoritet. Om rösterna faller lika avgör ordförandens röst, vid val avgörs resultatet genom lottning.

7. De som får teckna föreningens namn

Föreningens namn tecknas av styrelsens ordförande, vice ordförande, sekreterare eller kassör, två tillsammans.

8. Räkenskapsperiod och verksamhetsgranskning/revision

Föreningens räkenskapsperiod är ett kalenderår. Bokslutet jämte nödvändiga handlingar och styrelsens årsberättelse ska överlämnas till verksamhetsgranskarna/revisorerna senast en månad före vårmötet. Verksamhetsgranskarna/revisorerna ska ge sitt utlåtande skriftligen till styrelsen senast två veckor före vårmötet.

9. Föreningens möten

Föreningen håller två ordinarie möten om året. Föreningens vårmöte hålls under tiden februari-april och höstmöte under tiden oktober-november på en av styrelsen fastställd dag.

Ett extra möte hålls då föreningens möte så beslutar eller då styrelsen anser att det finns skäl därtill eller då minst en tiondedel (1/10) av föreningens röstberättigade medlemmar skriftligen kräver det av styrelsen för ett särskilt angivet ärende. Mötet ska hållas inom trettio dagar från den tidpunkt då kravet på mötet framställts hos styrelsen. Vid föreningens möten har varje ordinarie medlem en röst. Ordinarie medlemmars personmedlemmar, hedersordförande och hedersmedlem samt understödande medlemmar har närvaro- och yttranderätt vid föreningens möten.

Som mötets beslut gäller, om inte något annat bestäms i stadgarna, den åsikt som har understötts av mer än hälften av de avgivna rösterna. Om rösterna faller lika avgör mötesordförandens röst, vid val avgörs resultatet genom lottning. 

10. Kallelse till föreningens möten

Styrelsen ska sammankalla föreningens möten senast sju dagar före mötet genom att skicka ett kallelsebrev till varje medlem eller per e-post.

11. De ordinarie mötena

Vid föreningens vårmöte behandlas följande ärenden:

1. mötet öppnas
2. val av mötesordförande, sekreterare, två protokollsjusterare och vid behov två rösträknare
3. mötets laglighet och beslutförhet konstateras
4. föredragningslistan för mötet godkänns
5. bokslutet, årsberättelsen och verksamhetsgranskarnas/revisorernas utlåtande presenteras
6. besluts om fastställande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet till styrelsen och andra ansvarsskyldiga
7. behandlas övriga i möteskallelsen nämnda ärenden.

Vid föreningens höstmöte behandlas följande ärenden:

1. mötet öppnas
2. val av mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare och vid behov två rösträknare
3. mötets laglighet och beslutförhet konstateras
4. föredragningslistan för mötet godkänns
5. verksamhetsplanen, budgeten och anslutnings- och medlemsavgifternas storlek för följande kalenderår fastställs
6. val av ordförande och övriga medlemmar i styrelsen
7. val av en eller två verksamhetsgranskare och hans/deras suppleanter eller en revisor eller två revisorer och hans/deras suppleanter
8. behandlas övriga i möteskallelsen nämnda ärenden.

Om en föreningsmedlem önskar att ett ärende ska behandlas vid föreningens vår- eller höstmöte ska han skriftligen meddela detta till styrelsen i så god tid att ärendet kan tas med i möteskallelsen.

12. Ändring av stadgarna och upplösning av föreningen

Beslut om ändring av stadgarna eller upplösning av föreningen ska fattas vid föreningens möte med minst tre fjärdedels (3/4) majoriteten av de röster som avgetts vid omröstningen. I möteskallelsen ska nämnas om ändring av stadgarna eller upplösning av föreningen. Då föreningen upplöses används föreningens tillgångar för att främja föreningens syfte på ett sådant sätt som bestäms av det möte som fattar beslutet om upplösningen.