Föreningens anvisningar

Ladda ner anvisningarna.

ALLMÄNT
OK Trian är en sedan 2015 verksam förening, bestående av de tre medlemsföreningarna Akilles OK, OK Orient och IF Sibbo Vargarna. Varje idrottare är personmedlem i någon av dessa de grundande föreningar. Dessa anvisningar gäller moderföreningarnas medlemmar. Anvisningar för OK Trians träningsgrupper har getts separat.

TRIANS ÅRSAVGIFT
Trians årsavgift är
● 60 €/ person
● 150 €/ tre eller flera medlemmar i samma familj
Moderföreningarna sänder en räkning för årsavgiften per e-post i april-juni via MyClub. Kontrollera att dina kontaktuppgifter i MyClub är korrekta! Moderföreningarna (AOK, Orient och SV) ersätter kostnader som deras medlemmar förorsakat OK Trian.

ALLMÄNNA FÖRMÅNER TILL ALLA
Moderföreningarna erbjuder bl a följande tjänster för sina medlemmar, som betalat årsavgiften:
● Ledda träningar och träningar på egen hand
● Förmånliga anskaffningar av redskap och utrustning via Trian.
● Gratis skolning på kurser arrangerade av SSL, FSO, FSI och andra för ledare och funktionärer.
● Gratis deltagande i Trians mästerskapstävlingar och andra av Trian arrangerade evenemang (Wessökaflen, SailTrian, Byastafetten, TomteTrian, TrianMilen
● Anmälan till träningar och evenemang via Nimenhuuto.
● Gratis deltagande i Jukola- och Venlakavlarna
● Bussresor till värdetävningar
● Olika läger och tävlingsresor, även utomlands – till självkostnadspris
●Tävlingsanmälningar via IRMA
● Trians säsongavslutning och andra festarrangemang (ev. självrisk).

AVGIFTER FÖR DELTAGANDE I TÄVLINGAR (15 ÅR OCH ÄLDRE)
● Föreningen betalar deltagaravgiften för alla medlemmar i NÅIDM-, FSOM- och FM-tävlingar. Klicka för ”Föreningen betalar” i Irma då du anmäler dig till dessa tävlingar.
● Föreningen betalar deltagaravgiften i stafetter, där idrottaren representerar OK Trian. ● Dessutom betalar föreningen deltagaravgiften i nationella tävlingar för medlemmar under 21 år, deltagande i orienteringsveckor betalar var och en själv. För denna grupp ersätts även 50% av lägeravgifter (SSL, FSO och Trian).
● Vuxna medlemmar betalar själva sina deltagaravgifter i andra än ovan nämnda tävlingar.
● Tävlingsorienterare i klasserna H/D21 kan beroende på framgång komma i åtnjutande av Trians ekonomiska stöd.

UNGDOMSVERKSAMHET (H/D14 OCH YNGRE)
● I årsavgiften ingår orienteringsskola, alla träningar inklusive kartor för denna åldersgrupp, serieorienteringar samt avslutningen inklusive priser.
● Av kostnaderna för Leimaus-lägret, skollägren, samt FSO:s, SSL:s och Trians läger ersätts 50%.
● Föreningen betalar även tävlingslicensen (men inte försäkringen) och deltagaravgifter för nationella tävlingar för medlemmar under 14 år, deltagande i orienteringsveckor betalar var och en själv.

ANVISNINGAR 2024 OK TRIANS PRINCIPER FÖR KOSTNADSERSÄTTNING AVLÖNAD PERSONAL

Föreningen har genom arbetsavtal avlönad personal, bl a en verksamhetsledare och en träningschef. Dessa personer får månadslön. Den avlönade personalens rese- samt övriga kostnader ersätts enligt arbetsavtalet. Ordförande godkänner ansökningarna om kostnadsersättning.

ÖVRIGA FUNKTIONÄRER
De ansvariga tränarna och gruppernas ansvarspersoner kan få ett arvode på 12 euro/timme för att leda reguljära träningar. Föreningens ungdomar, som aktivt deltar som bistående tränare kan få ett arvode på 5 euro/träning. Övriga möjliga ersättningar för personer som vidtalats för olika evenemang: Gratis deltagande, kilometerersättning 0,27€/km om det inte arrangeras transport.

Kostnadsersättningar som hänför sig till moderföreningarnas verksamhet sänds direkt till moderföreningens ordförande per e-post.
AOK: Vesa Isoniemi, vesa.isoniem@oktrian.fi
Orient: Nina Simosas, nina.simosas@gmail.com
SV: Rita Wickholm, rita.wickholm@oktrian.fi

Kostnadsersättningsansökningar, vars kostnader är OK Trians kostnader sänds till verksamhetsledaren på adressen: verksamhetsledare@oktrian.fi

IDROTTARE
Ersättningar enligt OK Trians principer för ekonomiskt stöd. Alla kostnadsersättningar som söks i efterhand bör grunda sig på en ansökan med bifogat kvitto. Idrottarnas kostnadsersättningsansökningar sänds per e-post direkt till den egna moderföreningens ordförande. Till alla dessa ansökningar bör bifogas skannade kvitton och verifikat.

OBS! Blanketter för ansökningar om kostnads- och kilometerersättningar (pdf- och xlsx-format) finns i Nimenhuuto (i översta fältet/Bilder och material/mappen för föreningsmaterial).