Tasa-arvo ja yhdenmukaisuus-suunnitelma

Johdanto
Tasa-arvolaki ja urheilulaki muodostavat perustan tasa-arvo ja yhdenmukaisuussuunnitelmalle. Tasa-arvolain tarkoituksena on estää sukupuoleen perustuvaa syrjintää ja edistää naisten ja miesten välistä tasa-arvoa, kun taas urheilulain tarkoituksena on lisätä sukupuolten välistä tasa-arvoa urheilussa ja korostaa sukupuolten tasa-arvon merkitystä, yhdenmukaista kohtelua ja kulttuurista monimuotoisuutta.

OK Trianin tasa-arvo- ja yhdenmukaisuussuunnitelman tulee edistää sukupuolten tasa-arvoa, yhdenmukaista kohtelua ja kulttuurista monimuotoisuutta toiminnassa sekä torjua seuran sisällä ja sen toiminnassa tapahtuvaa syrjintää, loukkauksia, häirintää ja kiusaamista.

Tarkoitus ja päämäärä
Seura toimii turvallisen ja miellyttävän toiminnan puolesta kaiken ikäisille seuran jäsenille. Jokaista tulee kunnioittaa tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti sukupuolesta, etnisestä taustasta, uskonnosta, seksuaalisesta suuntautumisesta, iästä ja terveydentilasta riippumatta.  Jokaisen seuran jäsenen tulee tuntea olonsa turvalliseksi seurassa, pystyä turvallisesti osallistumaan toimintaan ja harrastaa suunnistusta sekä kehittymään turvallisessa ja suvaitsevaisessa lajiympäristössä.

Konkreettinen toteutus
Tasa-arvo- ja yhdenmukaisuussuunnitelma on osa seuran toimintasuunnitelmaa ja julkaistaan näkyvästi seuran kotisivuilla toimintasuunnitelman yhteydessä.  Ryhmien vetäjät ovat vastuussa suunnitelman esittelemisestä ryhmien jäsenille, jotta kaikki ovat tietoisia siitä ja ymmärtävät suunnitelman sisällön ja merkityksen.  Suunnitelman esittely tulee tehdä vähintään kerran vuodessa, mielellään ryhmän yhteisten sääntöjen laatimisen yhteydessä.

Tasa-arvomittari ja arviointi
Seuran tasa-arvo ja yhdenmukaisuussuunnitelma astuu voimaan välittömästi ja se perustuu 3-vuotissuunnitelmaan. Suunnitelma tulee 3-vuotissunnitelman aikana säännöllisesti tarkistaa, muuttaa ja tarvittaessa päivittää. Arviointi tapahtuu vuosittain hallituksen johdolla.

Vastuu
Seuran hallituksella on suurin vastuu siitä, että seuran tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma julkaistaan ja että tämä tieto saavuttaa seuran jäsenet. Hallituksella on myös suurin vastuu tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelman seurannasta ja hallitus ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin, mikäli suunnitelmaa ei noudateta tai tapahtuu minkäänlaista syrjintää, loukkauksia tai kiusaamista.

Tasa-arvo ja yhdenmukaisuussuunnitelma pdf:nä
Seuran toimintasuunnitelma