Inbjudan till OK Trians vårmöte 23.4.2024

Alla medlemmar i moderföreningarna är välkomna på OK Trians vårmöte 23.4.2024. På mötet behandlas stadgeenliga ärenden: bl.a. bokslutet, årsberättelsen och verksamhetsgranskarnas/revisorernas utlåtande. Moderföreningarna som är enda medlemmarna i OK Trian har utsett representanterna till mötet. Medlemmarna i moderföreningarna har närvaro- och yttranderätt på mötet.

Välkommen!

Tid: Tisdag 23.4.2024 kl. 18:00-
Plats: Ullala, Östra Storkärrsgränd 5, Sibbo
eller virtuellt i Meet:
meet.google.com/bqq-qnqv-gro

Föredragningslista

1. Mötet öppnas
2. Val av mötesordförande, sekreterare, två protokollsjusterare och vid behov två rösträknare
3. Mötets laglighet och beslutförhet konstateras
4. Föredragningslistan för mötet godkänns
5. Bokslutet, årsberättelsen och verksamhetsgranskarnas/revisorernas utlåtande presenteras
6. Besluts om fastställande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet till styrelsen och andra ansvarsskyldiga
7. Behandlas övriga i möteskallelsen nämnda ärenden.
8. Mötet avslutas

-OK Trians styrelse-

Kategorier:
Aktuellt Nyheter