Inbjudan till OK Trians höstmöte

Alla medlemmar är välkomna på OK Trians höstmöte. På mötet behandlas stadgeenliga ärenden: bl.a. val av styrelse samt verksamhetsplan och budget. Moderföreningarna som är enda medlemmarna i OK Trian har utsett representanterna till mötet. Medlemmarna i moderföreningarna har närvaro- och yttranderätt på mötet.

Kom med och påverka! Välkommen!

Tid: Måndag 27.11.2023 kl 18:00
Plats: Kokonhallen, Ishockeyvägen 3, Borgå

Föredragningslista
1. Mötet öppnas.
2. Val av mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare och två rösträknare.
3. Konstateras mötets laglighet och beslutsförhet.
4. Föredragningslistan för mötet godkänns.
5. Anslutnings- och medlemsavgiften samt understödande medlemsavgift för följande kalenderår fastställs.
6. Verksamhetsplanen och budgeten för följande verksamhetsåret fastställs.
7. Val av ordförande och styrelsens medlemmar.
8. Val av en eller två verksamhetsgranskare och hans/deras suppleanter eller en revisor eller två revisorer och hans/deras suppleanter.
9. Övriga i möteskallelsen nämnda ärenden.
• Kommande årets säsongavgift.
10. Mötet avslutas.

Kategorier:
Aktuellt Nyheter