Kallelse till OK Trians höstmöte 25.11.

Alla medlemmar är välkomna på OK Trians höstmöte. På mötet behandlas stadgeenliga ärenden: bl.a. val av styrelse samt verksamhetsplan och budget. Moderföreningarna som är enda medlemmarna i OK Trian har utsett representanterna till mötet. Medlemmarna i moderföreningarna har närvaro- och yttranderätt på mötet.

Kom med och påverka! Välkommen!

Tid: Onsdag 25.11.2020 kl 18:00
Plats /Paikka: Jukolakontor, Stadshusgatan 5 B, Borgå & Google Meet
( meet.google.com/ebq-unwe-aza )

Föredragningslista / Esityslista

  1. Mötet öppnas.
  2. Val av mötesordförande, sekreterare, protokolljusterare och rösträknare.
  3. Konstateras mötetslaglighet och beslutförhet.
  4. Föredragningslistan för mötet godkänns.
  5. Anslutnings- och medlemsavgiften samt understödande medlemsavgift för följandekalenderår fastställs.
  6. Verksamhetsplanen och budgeten för följande verksamhetsåret fastställs.
  7. Val av ordförande och styrelsensmedlemmar.
  8. Val avverksamhetsgranskare samt suppleant.
  9. Övriga ärenden.
  10. Mötet avslutas.

Kategorier:
Aktuellt